Regulamin

Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Vertical Madness W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzecz Pospolita Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krapkowice
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Cele Stowarzyszenia to:
1. Wspieranie rozwoju działalności turystycznej, rekreacyjno-sportowej i pro zdrowotnej na terenie gminy Krapkowic, gór Polski i Europy;
2. Popularyzacja wiedzy na temat gór Polski i Europy;
3. Prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej a w szczególności szeroko pojęte poznawanie rejonów wspinaczkowych w Polsce i na świecie oraz szerzenie kultury fizycznej i wiedzy na temat rejonów górskich;
4. Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata;
5. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia gminy Krapkowice;
6. Organizacja wypraw górskich;
7. Rozbudowa własnej bazy sprzętowej;
8. Krzewienie kultury górskiej.
7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Propagowanie i popularyzowanie alpinizmu, sportów górskich i upowszechnienie wiedzy na temat ochrony przyrody gór i okolicznych obszarów,
2. Organizowanie imprez zleconych (konferencji, sympozjów, itp.­­),
3. Prowadzenie działalności wystawienniczej, reklamowej,
4. Organizacja działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów,
5. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
6. Współpraca z mediami,
7. Prowadzenie działalności z zakresu ekologii.

8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

10. Członek ma prawo:
1.czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z pomocy, w tym z urządzeń Stowarzyszenia,
3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

11. Członek obowiązany jest do:

1. aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3. propagowanie idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
4. regularnego płacenia składek członkowskich,
5. przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zebraniu Członków,
2. skreślenie z listy członków uchwałą Zebrania Członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu uregulowania składek,
3. skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
4. zgon członka.

13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

14. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków,
2. Przedstawiciel.

15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej. W sprawach określonych w par. 18 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
3. przyjmowanie i odwoływanie członków
4. uchwalanie zmian regulaminu
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

19. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
3. zwoływanie zebrania członków

22. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

23. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1. składek członkowskich
2. dotacji
3. darowizn
4. zbiórek publicznych
5. spadków, zapisów,
6. dochodów z majątku stowarzyszenia

24. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.